Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej RODO), informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALSECCO MIESZKANIA I DOMY – GRZEGORZ KECMAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 1/12, 71-004 SZCZECIN, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000709257, NIP 9552449381 [dalej: Administrator].

Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem ALSECCO MIESZKANIA I DOMY – GRZEGORZ KECMAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 1/12, 71-004 SZCZECIN, telefonicznie pod numerem +48 91 433 88 98 lub mailowo pod adresem: biuro@alsecco.szczecin.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można pisemnie na adres spółki, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@alsecco.szczecin.pl.

Cele oraz podstawa przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

  • w celu: nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt”, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
  • w celu: nawiązania kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej spółki, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
  • w celu: korzystania z fanpage’ów firmy ALSECCO na portalu Facebook na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
  • w celu: wypełnienia obowiązków prawnych administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO („ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”).

Prawnie uzasadniony interes Administratora

Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, występującym po stronie Administratora jest przekazywanie Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie zawartych umów o współpracy, w tym w Grupie przedsiębiorstw ALSECCO.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów (w tym firmie wsparcia systemów IT spółki ).

Przekazywanie Danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wnikających z zawartej umowy oraz obowiązujących przepisów prawa nałożonych na Administratora, jak również do czasu wycofania Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie.

Uprawnienia

Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona (-y) do:

  • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, zgodnie z art. 15 RODO;
  • żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana, zgodnie z art.16 RODO;
  • żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, zgodnie z art.17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana, zgodnie z art.18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana, zgodnie z art. 21 i 22 RODO;

w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, lecz ich nie podanie uniemożliwi zawarcie umowy oraz nawiązanie kontaktu z nami w celach wcześniej opisanych w punkcie 3.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.